Outline

Board member

Executive Board

President Sumio Hirata
Vice President Takeshi Kimura
Hironori Takeuchi
Board Member Naohiro Kamada
Satoshi Izumi
Michiya Kobayashi
Yuzuru Itoh
Kazuyoshi Kawazoe
Akio Tanaka
Taku Furukubo
Auditor Yutaka Kohda
Kiyoko Harada